Zdjęcie przedstawia logo przedszkola.
Rysunek przedstawia obrazek z napisem: Integracja.

"Droga pokonywana wspólnie z niepełnosprawnymi jest błogosławieństwem, gdyż uczy nas pokory, cierpliwości i radości z małych sukcesów."


Ideą integracji w przedszkolu jest włączanie dzieci niepełnosprawnych do grupy rówieśników, gdzie wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki, na miarę swoich możliwości. Zadaniem przedszkola i nauczycieli jest integracja dzieci bez względu na określone dysfunkcje oraz zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym i pozostałym jak najlepszych warunków do rozwoju, współuczestniczenie dzieci o specjalnych potrzebach w życiu społecznym oraz odpowiednie przygotowanie wszystkich dzieci do nauki w szkole.


Tworzone w przedszkolu oddziały integracyjne są mniej liczne niż pozostałe, mogą liczyć od 15 do 20 dzieci. W grupie takiej, oprócz dzieci zdrowych, znajduje się od 3 do 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Nauczyciele realizują treści programowe, dostosowując ich zakres do możliwości dzieci niepełnosprawnych. Metody pracy z dziećmi, szczególnie o specjalnych potrzebach edukacyjnych są dobrane stosownie do ich potrzeb, by optymalizować proces edukacyjny oraz umożliwić osiąganie sukcesów. W tym celu dla każdego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej tworzona jest wielo-specjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka, a następnie na jej podstawie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który jest drogowskazem wskazującym cele i sposób działania. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym podlega ewaluacji dwa razy w roku szkolnym.


Integracja niesie ze sobą wiele zalet, zarówno dla dzieci niepełnosprawnych jak i ich pełnosprawnych rówieśników. Dzieci posiadają bowiem cudowny dar uczenia się przez naśladownictwo. Rówieśnicy są prawidłowym wzorcem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które mają zarazem większą motywację do pokonywania trudności i realizacji wszelkiej aktywności, nie są narażone na wykluczenie społeczne i korzystają z pełnej oferty dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej proponowanej w przedszkolu. Obcowanie z dziećmi niepełnosprawnymi uczy dzieci zdrowe tolerancji dla odmienności, otwartości, wrażliwości, buduje w nich zrozumienie dla zachowań trudnych, prowokuje do wspólnej zabawy, nawiązywania kontaktów społecznych.


Integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych powoduje, że każdy ‚mały’ człowiek odnajduje swoje miejsce w przedszkolnej społeczności, posiada swoje prawa, a jego każda nowa umiejętność, mały i duży krok w sferze rozwoju jest promieniem rozświetlającym nasze twarze.


Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego otoczone są opieką przez specjalistów: psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę oraz fizjoterapeutę.


Specjaliści oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego podejmują spójne działania sprzyjające rozwojowi wychowanków.


Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w wieku 3-5 lat) zamieszkałe na terenie Miasta Pabianic mają zniżkę w opłacie za pobyt, tj. 50% odpłatności za każdą zadeklarowaną godzinę ponad czas przewidziany na realizację podstawy programowej.