Zdjęcie przedstawia logo przedszkola.
Zdjęcie przedstawia rysunek klawiatury z symbolem osoby na wózku inwalidzkim.

Deklaracja Dostępności
Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu: www.przedszkole11pabianice.pl

Data publikacji strony internetowej: 10.03.2014
Data ostatniej dużej aktualizacji: 08.06.2018

Strona internetowa nie jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Informacje, które wymagania nie zostały spełnione:

  • Strona nie posiada opcji zmiany kontrastu.
  • Strona nie posiada mapy serwisu.
  • Część zamieszczonych fotografii nie posiada alternatywnych opisów.
  • Zamieszczane na stronie dokumenty nie są w pełni dostępne cyfrowo.


Deklaracja dostępności została przygotowana na podstawie samooceny.
Oświadczenie sporządzono 22.09.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
Osobą wyznaczoną do kontaktu – redaktorem jest Monika Witusik - Kamieniak – dyrektor przedszkola. Informacje otrzymać można od numerem telefonu 42 215 26 62 lub za pomocą poczty elektronicznej: e-mail : przedszkole@przedszkole11pabianice.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np.: przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu lub opisanie jego zawartości. Żądanie powinno zawierać dane osobowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie. Kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądanie. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się przy ul. św. Jana 28. Jest budynkiem czterokondygnacyjnym. Przedszkole jest zamknięte na domofon. Przy wejściu głównym, po lewej stronie drzwi, na wysokości wzroku, znajduje się domofon. W celu wejścia do budynku należy zadzwonić korzystając z ikony dzwonka na panelu domofonu. Wejście główne nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózków inwalidzkich. Wjazd ogranicza schodek. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie i wyposażone w samozamykacz. Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap wyposażony w kolejne drzwi, otwierane ręcznie do wewnątrz. Wjazd dla wózków znajduje się przy wejściu od strony ogrodu przy ulicy Pułaskiego. Konieczna jest wcześniejsza informacja telefoniczna lub drogą elektroniczną, ponieważ wejście od strony ogrodu jest zamykane.
W przypadku umówienia się na wizytę w placówce pracownik wpuści na teren przedszkola i udzieli niezbędnej asysty. W budynku nie na windy, platformy, ani pochylni. Budynek nie posiada toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń dla osób słabowidzących.

Jest możliwość wejścia do placówki z psem asystującym do holu głównego na parterze.

Placówka nie zatrudnia tłumacza języka migowego lub systemu językowo – migowego. Dwie nauczycielki posługują się w językiem migowym w stopniu podstawowym.

Placówka posiada tylko dwa miejsca parkingowe w świetle budynku przy ul. św. Jana. Miejsca nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Interesanci mogą grzecznościowo skorzystać z parkingu sąsiadującej z przedszkolem Powiatowej Hali Sportowej. Miejsca parkingowe bez oznaczeń dla osób niepełnosprawnych.