STRONA GŁÓWNA | JADŁOSPIS | GALERIA | GRUPY | O NAS | KADRA | INTEGRACJA | ZAJĘCIA DODATKOWE | KONKURSY | HISTORIA | PROJEKT


Czasami by okazać tolerancje i zrozumienie
wystarczy jakiś przyjazny gest, szczery uśmiech,
ciepły dotyk, zainteresowanie...
Dla jednych to tak niewiele, dla innych tak dużo...

Celem integracji w naszym przedszkolu jest stworzenie dzieciom niepełnosprawnym takich warunków, aby mogły włączyć się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków i aby niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu w kontaktach z rówieśnikami. Każde dziecko niezależnie od poziomu rozwoju i rodzaju zaburzeń ma prawo do uczestniczenia w edukacji z uwzględnieniem jego odrębnych potrzeb przy użyciu specyficznych metod i technik pracy. Istotą integracji w naszym przedszkolu jest indywidualne podejście do każdego dziecka i zapewnienie mu warunków, aby mogło w pełni realizować program. Założeniem przedszkola integracyjnego jest znoszenie barier psychicznych i społecznych w środowisku lokalnym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych.

Realizując program wychowania przedszkolnego zwracamy szczególną uwagę na :

- pobudzanie aktywności własnej, rozwijanie samodzielności życiowej, bezpieczeństwo dzieci,
- prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny - zajęcia wyrównawcze, pomoc pedagogiczno- psychologiczno-logopedyczną,
- budzenie wrażliwości emocjonalnej świadomości moralnej (rozwijanie uczuć opiekuńczych, krzewienie zasad moralnych,
- stymulowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez kontakt z grupą rówieśniczą,
- wyrabianie samodzielności, umiejętności, współdziałania i działania na rzecz innych,
- indywidualizacja procesów dydaktycznych z uwzględnieniem kompensacji braków i rozwijanie uzdolnień,
- nawiązanie ścisłego kontaktu ze środowiskiem lokalnym, wyzwalanie otwartości i  wrażliwości na otaczający świat.

W związku z szeroko rozumianym postulatem opieki wychowawczej, przedszkole integracyjne podejmuje wielorakie i równolegle realizowane działania profilaktyczne, stymulujące, kompensacyjne i korektywne. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci wymaga ścisłej i harmonijnej współpracy całego personelu. Wszyscy pracownicy przedszkola współuczestniczą w wypełnianiu podstawowego zadania jaki jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem oznacza także uwzględnienie zależności między biologicznymi i psychicznymi procesami oraz wiązanie w praktyce pedagogicznej zdrowia, aktywności ruchowej, fizycznej i intelektualnej.

Wychodząc z założenia, że najlepszy czas na kształtowanie prawidłowych postaw i przekonań to wiek przedszkolny, chcemy uczyć dzieci właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych. Dzięki obcowaniu z dziećmi niepełnosprawnymi, dzieci zdrowe uczą się tolerancji dla odmienności, akceptacji, rozumienia słabości, szacunku dla drugiego człowieka i gotowości do udzielania pomocy. Wykształcone przez współżycie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych postawy i przekonania będą stanowiły istotę późniejszego ich współżycia społecznego.

Warunkiem przyjęcia dziecka niepełnosprawnego do grupy integracyjnej jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną wraz z zaleceniami dotyczącymi pracy z dzieckiem. Orzeczenie to stanowi również podstawę do zwolnienia z opłaty czesnego. Rodzice powinni dostarczyć też orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję działającą przy PCPR.

Pomocą psychologiczno - pedagogiczną objęte są dzieci posiadające orzeczeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną oraz dzieci ze specyficznymi trudnościami wyłonione w wyniku diagnozy i obserwacji prowadzonej przez nauczycielki.Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
udzielana jest w następującej formie:

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- zajęcia psychologiczne
- rehabilitacja ruchowa
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia rewalidacyjne